Visit us on Facebook
Username
Password


 
NEW TOEIC COURSES IN OCTOBER 2014
For more information, please call (08) 6268 9494 / 6268 9595
Address: 235/5 Thich Quang Duc, Ward 4, Phu Nhuan District.
Bạn nào c̣n yếu nên đăng kư sớm để được cấp tài khoản ôn tập trước
 
TOEIC ADVANCED - SCORE: 550 - 800
  • Dành cho các bạn đă vững căn bản tiếng Anh
  • Duration: 4 Months
  • Course Fee: 3,000,000 VND (+Giáo tŕnh)

Teacher: Miss Yến

TOEIC119
Starting Date: 2 January 2014
Days: Monday – Wednesday - Friday
18:00 – 19:30 PM

TOEIC 120
Starting Date: 2 January 2014
Days: Monday – Wednesday - Friday
Time: 19:45 – 21:15 PM

TOEIC 121
Starting Date: 15 January 2014
Days: Tuesday – Thursday - Saturday
Time: 8:15 – 9:45 AM

TOEIC 122
Starting Date: 15 January 2014
Days: Tuesday – Thursday - Saturday
Time: 15:30 – 17:00 PM

TOEIC 123
Starting Date: 10 January 2014
Days: Tuesday – Thursday - Saturday
Time: 18:00 – 19:30 PM

TOEIC BASIC - SCORE: 350 - 550
  • Dành cho các bạn chưa vững căn bản tiếng Anh
  • Duration: 3 Months
  • Course Fee: 2,200,000 VND (+Giáo tŕnh)

Teacher: Miss Tâm

TOEIC 117
Starting Date: 22 December 2014
Days: Monday, Wednesday, Friday
Time: 15:30 - 17:00 PM

TOEIC 118
Starting Date: 22 December 2014
Days: Monday, Wednesday, Friday
Time: 18:00 - 19:30 PM

Teacher: Miss Ngân

TOEIC 114
Starting Date: 1 December 2014
Days: Monday, Wednesday, Friday
Time: 19:45 - 21:15 PM

TOEIC 115
Starting Date: 2 December 2014
Days: Tuesday, Thursday, Saturday
Time: 18:00 - 19:30 PM

 

TOEIC STARTER - SCORE: 100 - 350

  • Dành cho các bạn đă mất căn bản tiếng Anh
  • Duration: 3 Months
  • Course Fee: 2,200,000 VND (+Giáo tŕnh)

Teacher: Miss Thư

15 January 2015

 

For more information, please call (08) 6268 9494 / 6268 9595
Address: 235/5 Thich Quang Duc, Ward 4, Phu Nhuan District.